Archive for » November 10th, 2012«

Saopštenje Komisije za ispitivanje udesa helikoptera nakon završetka istrage

Dana 02. 09. 2011. godine u 11.56 časova, 500 m južno od uvale Dobreč (poluostrvo Luštica), tokom redovnog trenažnog leta  para helikoptera, dogodio se udes helikoptera H-42 Gazela ev.broj 12752 u kojem su živote izgubili članovi posade: potpukovnik Šahbaz Omera Belhadin, pilot, nastavnik letjenja,; major Obradović Borivoja Ivan, pilot nastavnik letjenja; i stariji vodnik prve klase Tomić Milinka Vidoje, tehničar-letač.


Odmah nakon udesa, Načelnik Generalštaba VCG je, u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore i propisom za sprečavanje i ispitivanje vazduhoplovnih udesa, oformio Komisiju za ispitivanje vanrednog događaja-udesa vazduhoplova.

Komisija je uradila analizu udesa na bazi prikupljenih dokaza tokom uviđaja na licu mjesta, detaljnog pregleda ostataka vazduhoplova, foto i video materijala, prikupljenih izjava od očevidaca i drugog ljudstva koje je opsluživalo i obezbjeđivalo vazduhoplov i letenje, tehničkih analiza i mišljenja ovlašćenih institucija i pojedinaca i uvida u svu neophodnu dokumentaciju planiranja letenja, vazduhoplova, posade, nadležne kontrole letenja i ljekarskih nalaza.


U cilju nezavisne ekspertske analize, na poziv Ministarstva odbrane, ekspertski tim francuske kompanije „Eurocopter“ boravio je u Crnoj Gori od 12.-14. decembra 2011.godine. Ekspertima je predočen rad Komisije i sav dokazni materijal. Nakon analize i pregleda djelova helikoptera ekspertski tim Eurokoptera je selektovao djelove koji su poslati na vještačenje. Analiza djelova koja je vršena u specijalizovanim labaratorijama u Francuskoj je pokazala da ti djelovi nisu uzrok udesa.

Rekonstrukcija „kritične“ faze leta urađena je vrlo precizno, korišćenjem pouzdanih izvora informacija i to: video zapisa načinjenog iz drugog helikoptera, izjava relevantnih očevidaca udesa i tragova pronađenih na terenu.

Na osnovu Izvještaja Komisije faza leta  od plaže Dobreč odvijala se po sledećem:

„Od plaže Dobreč vođa para helikoptera leti u kursu 205° iznad linije obale, paralelno sa obalom, na visini oko 30-40 metara i brzinom 130 – 150 km/h. Pratilac u toj fazi leta nastoji sustići vođu kako bi se vratio na zadate norme, leteći u desnom razmaknutom stepenu (odstojanje 150 m i rastojanje oko 40 m) u blagom snižavanju i povećavajući brzinu. Na oko 4 sekunde prije udesa, vođa kreće u blago penjanje uz istovremeno primjetno „klizanje“ ulijevo  i kretanje u lijevi nagib od preko 60° (prema kopnu). Pratiocu pažnju privlači to što vođa daje energičan, velik lijevi nagib. U tom momentu se nalazi iznad vode i na visini većoj od pratioca, svakako iznad 40 m. Od momenta postizanja nagiba prestaje da penje, nastavlja da se kreće u lijevom nagibu u blagom uglu na dolje skrećući ulijevo ka obali, brzo gubeći visinu. Udara u stijene na 30-tak metara od obale na visini od 11 metara nad morem. U momentu udara o stijene helikopter se nalazio u kursu 105°-110°, u lijevom nagibu od 45° i uglom poniranja oko 10°. Ovo kretanje helikoptera podsjeća na manevar karakterističan za avion – „lijevo poluprevrtanje za 90°“.

Od momenta otpočinjanja nepravilnog kretanja helikoptera (posljednje 4 sekunde leta) na video snimku i po izjavama pratioca, nije bilo vidljivih naglih promjena položaja helikoptera po bilo kojoj osi, koje bi navele na zaključak da je posada komandama leta pokušala uraditi bilo što da spriječi ovakvo kretanje i udes.

Međutim, materijalni dokazi govore da je posada pokušala da spriječi nekontrolisano kretanje helikoptera i to: posada je pred udar o zemlju dala punu snagu, odnosno povukla kolektivnu palicu do krajnjeg gornjeg položaja, što je trebalo između ostalog da dovede do kretanja helikoptera na gore. Ciklična palica nalazila se otklonjena udesno (lijeva pilotska palica praktično preslikala na lijevo sjedište otklonjena udesno), što znači da je posada i ovom komandom leta pokušala „vaditi“ helikopter iz lijevog nagiba, odnosno preći u desni nagib. Inače, pri pomjeranju ciklične palice helikopter trenutno reaguje na zadatu komandu promjenom svog položaja u prostoru. U odnosu na dokazano, video snimak i izjave pilota drugog helikoptera nema znakova o bilo kakvim promjenama položaja helikoptera pogotovo ne u stranu otklonjene ciklične palice. Ovo navodi na zaključak da je helikopter bio praktično neupravljiv jer u kritičnim momentima nije „odgovarao“ na zadatu komandu od strane posade.

Na osnovu nedvosmislenih tragovima na zemlji, koje su ostavili sva tri kraka glavnog rotora, evidentno je da jedan od krakova nije pratio putanju druga dva. U normalnom motornom letu sva tri kraka su podešena da se putanje poklapaju uz maksimalno dozvoljeno odstupanje terminezona kraka do 1,5 cm.“

Uzimajući u obzir scenario po kojem se let odvijao, a u skladu sa svim prikupljenim dokazima sigurno je da udes nije nastao kao posljedica greške posade u tehnici pilotiranja ili eksploataciji helikoptera odnosno nediscipline ili druge vrste ugrožavanja bezbjednosti letenja od strane posade.

Organizacija letenja, vođenje vazduhoplova, meteorološka situacija, zdravstveno stanje posade, održavanje vazduhoplova nije imalo uticaja na udes. Naglašavamo, da stari stub navigacijske oznake, koji je u više navrata u javnosti pominjan kao mogući uzrok udesa, nije imao nikakvog uticaja na udes i helikopter u bilo kojoj fazi leta nije ostvario kontakt sa stubom.

Komisija je utvrdila da nije bilo greške u tehnici pilotiranja koja bi mogla dovesti do nekontrolisanog kretanja i udesa helikoptera. Nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi koji pilot je u kritičnim momentima upravljao helikopterom.

Komisija je na osnovu svih činjenica zaključila da ljudski faktor nije uzrok udesa. Uzrok udesa je gubitak kontrole nad vazduhoplovom, što je najvjerovatnije posledica otkaza u sistemu komandi leta helikoptera. Zbog velikog broja i obima lomova i oštećenja na djelovima helikoptera, nije bilo moguće utvrditi koja je konkretna komponenta zakazala.

Izvještaj Komisije sa svom dokumentacijom je dostavljen nadležnom državnom tužiocu.

Porodice poginulih vazduhoplovaca nisu saglasne da se snimak udesa helikoptera objavi u javnosti.

Na osnovu preporuka Eurokoptera izvršeni su svi potrebni pregledi na helikopterima Gazela i isti se, u skladu sa propisanom procedurom, mogu ponovo staviti u operativnu upotrebu.

Izvor: http://www.vojska.me/