Blog Archives

Rubikon je predjen: Turski f-16 oborio nad Sirijom ruski jurisni avion Su -24

Turski f-16 je danas raketom vazduh- vazduh oborio ruski jurišni avion Su-24 više od četri kilometra unutar sirijskog vazdušnog prostora.

Pogodjeni ruski Su -24 u plamenu

Turski navodni razlog za ovaj čin je povreda turskog vazdušnog prostora, na mjestu gdje su Turci u par navrata već oborili nekoliko sirijskih letilica tokom sirijskog gradjanskog rata.

Mjesto pada aviona

Mjesto obaranja ruskog aviona

Obaranje ruskog borbenog aviona nad Sirijom od strane Turskog lovca imaće dalekosežne posledice na razvoj i tok rata na Bliskom istoku. Posebno velike posledice trpiće Turska država, jer obaranje borbenog aviona Ruske Federacije koji je bio na borbenom letu na uništavanju islamističkih uporišta, i prekida doturanja ukradene nafte od strane terorista islamske države u Tursku radi preprodaje za zapadno tržište i finansiranje ratnih i terorističkih operacija širom svijeta, je otvoreno svrstavanje Turske na stranu tzv. Islamske države.

Najtragičnije od svega je to, što je prilikom obaranja ruskog Suhoja, poginuo pilot dok sudbina drugog člana posade još nije poznata.

Po snimcima se vidi da je pilot ubijen dok je bespomoćno visio na vezama padobrana, što još jednom ukazuje na bespoštednost i okrutnost koja karakteriše islamističke teroriste u Siriji.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u svojem danasnjem obraćanju povodom incidenta na nebu Sirije, jasno kazao da je Turska obaranjem ruskog borbenog aviona zabila nož u ledja Rusiji i time se stavila otvoreno na stranu terorista.

Ovakva izjava od čelnog čovjeka jedne od najmoćnijih zemalja svijeta, ima posebu težinu, jer se njegova vojska već nalazi na tlu Sirije i učestvuje u borbenim operacijama, do sada bez gubitaka.

Prvi udrac je došao kukavički i sa ledja od Turske. Vrlo je vjerovatno da su Turci ozlojedjeni ruskom intervencijom, koja im svakodnevnim udarima po cisternama goriva i rafinerijama nafte terorista, izaziva ogromne probleme u daljnjem finansiranju “opozicije “ u Siriji.

Da li je ovaj čin bio turski gambit, ili iza njega stoji čitava struktura NATO vidjeće se poslije sastanka u Briselu i zvanične izjave čelnih ljudi alijanse. Ako su Turci igrali na svoju ruku moraće sami i platiti svoj današnji potez, ali ako se pokaže da uporište za ovakav bezumni čin ima u svojoj vojnoj alijansi….svijet će biti još jedan korak bliže velikom oružanom sukobu za koji kako smo danas vidjeli, prvi opasni korak….napravila je Turska.

Ruski Suhoji u Siriji…napokon…

U zadnjih nekoliko mjeseci svijet je špekulisao informacijama da je sirijska ratna avijacija, primila od Rusa četiri lovca presretača MiG-31. Potvrde za to ali ni pravog demantovanja nije bilo ni iz Moskve ni iz Damaska. Za to su vrijeme zapadni mediji arlaukali na sva zvona da se Rusija počela miješati u sirijski građanski rat na strani režima u  Damasku.

Licemjerni zapadni političari kao i njihovi mediji, već petu krvavu godinu rata u Siriji, predstavljaju svojoj i međunarodnoj javnosti kao borbu demokrata protiv omrznutog režima Bašara Al Asada i “njegove” vojske protiv civila. Scenario viđen i oproban na Jugoslaviji 1999. godine,  Iraku 2003. Libiji 2011. Krvavi tragovi zapadnih “demokrata” se u zadnjih 25 godina protežu od sjeverne Afrike, preko Bbliskog istoka pa preko Balkana do granica Rusije. Posledice su nam poznate…krv, jad i bijeda kuda prodju.

Il-76 doprema oružje u Siriju

Predsjednik Ruske federacije  Vladimir Putin, po pitanju Sirije pokazao je odlučnost koju njegov prethodnik Boris Jelcin nije pokazao na primjeru SR Jugoslavije  1999. i konačno pokazao svijetu da je Rusija kao nekada spremna i odlučna da brani svoje saveznike i interese u bilo kojem dijelu svijeta.

Za razliku od zapadnih jastrebova i njihovih aviona koji navodno bombarduju položaje terorističkih uporišta po Siriji bez odobrenja UN i same sirijske vlade koju ne priznaju, ruska vojska i njene vazduhoplovne snage su došle na poziv legitimnog predsjednika Sirije Bašara Al Asada izabranog većinskom voljom naroda Sirije i uključuju se u borbe za odbranu saveznika.

Više nema dileme u Siriji se u borbe uključila Ruska vojska. Dvije eskadrile aviona su snimljne satelitski na aerodromu u Latakiji. Među jurišicima Su-24 i Su-25 koji imaju kontejnere za nošenje visokopreciznog laserski vođenog oružja za kopnene ciljeve, veliku pažnju su izazvala i četri lovca novije generacije Su-30 kao zaštita od zapadnih jastrebova koji operišu uz Sirijsko-Tursku granicu.

Pojava ovih modernih ruskih lovačkih i jurišnih aviona jasno stavlja do znanja zapadu da njihove “demokrate” sa povicima Alah Uekber, odsječenim glavama civila i crnim zastavama, sada će imati velikih problema u napredovanju ka najstarijem gradu na svijetu, prestonici Sirije, mističnom Damasku.

Ruski Su-30 na aerodromu u Siriji

Pored avijacije u Siriji je primjećeno i moderno rusko oružje za kopneni rat, kao što su tenkovi, artiljerija, transporteri, raketna tehnika ali i neka oružja koja po snimcima sa youtuba koja su viđena u zadnje vrijeme izazivaju pravu senzaciju na vojnim forumima.

Po načinu kako se situacija zaoštrava u Siriji i učesnicima u sukobu koji prijeti da eskalira, može se desiti da se krvavi sirijski građanski rat prelije preko pragova i onih dvorišta koja izgledaju jako daleko.

Kumbor – Azmont uklonio spomenik vazduhoplovcima

Kompanija Azmont izmjestila spomenik vazduhoplovcima – njegovo demontiranje ili izmještanje nije bilo predviđeno

Spomenik pilotima – Foto Radio Herceg – NoviKom­pa­ni­ja Azmont, ko­ja u Kum­bo­ru gra­di luk­su­zni tu­ri­stič­ki kom­pleks Por­to­no­vi, uklo­ni­la je naj­sta­ri­ji spo­me­nih va­zdu­ho­plov­ci­ma po­dig­nut na pro­sto­ru biv­še Ju­go­sla­vi­je, prenosi Dan.

Šta će azer­bej­džan­ska kom­pa­ni­ja, ko­ja 2013.go­di­ne obe­ća­la da će se sa do­stoj­nom pa­žnjom od­no­si­ti pre­ma spo­me­ni­ku ura­di­ti sa njim osta­je ne­po­zna­to, jer je ulaz na pro­stor biv­še ka­sar­ne „Or­jen­ski ba­ta­ljon“ one­mo­gu­ćen no­vi­na­ri­ma, a na te­le­fon­ske po­zi­ve upu­će­ne kom­pa­ni­ji ni­ko ne od­go­va­ra. Na­i­me, do­la­skom no­vog ru­ko­vod­stva kom­pa­ni­je Azmont, na če­lu sa Me­ti­nom Gu­ve­ne­rom, pri­je 45 da­na, ovo gra­di­li­šte po­sta­lo je naj­za­tvo­re­ni­ji pro­je­kat.

Ono što smo ne­zva­nič­no sa­zna­li od za­po­sle­nih ko­ji su upu­će­ni u pro­je­kat, je­ste da spo­me­nik ni­je sme­tao iz­vo­đe­nju ra­do­va. Od za­po­sle­nih sa­zna­je­mo da je spo­me­nik star pre­ko 70 go­di­na ra­sta­vljen i uklo­njen, a pre­ma ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma ko­je je in­ve­sti­tor do­bio on je mo­rao bi­ti sa­ču­van, a nje­go­vo de­mon­ti­ra­nje ili iz­mje­šta­nje ni­je bi­lo pred­vi­đe­no.

Pod­sje­ti­će­mo da se na ovom me­mo­ri­jal­nom obi­ljež­ju na­la­ze ime­na 28 hi­dro­pi­lo­ta, iz­vi­đa­ča i me­ha­ni­ča­ra Tre­će hi­dro­plan­ske ko­man­de Po­mor­skog va­zdu­ho­plov­stva Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je ko­ji su stra­da­li u slu­žbi.

Od ko­li­kog je zna­ča­ja ovo spo­men obi­ljež­je go­vo­ri i po­da­tak da je ne ta­ko dav­no gru­pa va­zdu­ho­plov­nih struč­nja­ka i en­tu­zi­ja­sta sa pod­ruč­ja ci­je­le biv­še Ju­go­sla­vi­je po­kre­nu­la ak­ci­ju spa­sa­va­nja i ob­no­ve spo­me­ni­ka u Kum­bo­ru.

Spomenik pilotima – Foto Radio Herceg – NoviTa­da je Alek­san­dar Ko­lo, do­ku­men­ta­ri­sta Mu­ze­ja va­zdu­ho­plov­stva u Be­o­gra­du, ka­zao da bi sva­ka ze­mlja na svi­je­tu spo­me­nik, ko­ji je od zna­ča­ja za vi­še dr­ža­va, sta­vi­la pod za­šti­tu, a ov­dje je na sce­ni nje­go­vo po­ste­pe­no uni­šta­va­nje. On je po­ru­čio da je uko­li­ko Cr­na Go­ra ne mo­že, ne­će ili ne že­li, srp­ski Mu­zej va­zdu­ho­plov­stva spre­man da sno­si tro­ško­ve da se vri­jed­no me­mo­ri­jal­no obi­ljež­je iz Kum­bo­ra pre­ne­se, ob­no­vi i iz­lo­ži u Be­o­gra­du.

Iz kom­pa­ni­je Azmont su 2013.go­di­ne upu­ti­li sa­op­šte­nje da će se po­sta­ra­ti da spo­men obi­ljež­je stra­da­lim pi­lo­ti­ma osta­ne na mje­stu, te da će se sa naj­ve­ćim uva­ža­va­njem i pa­žnjom od­no­si­ti pre­ma objek­tu.

Spomenik„ Azmont će se po­sta­ra­ti da spo­men obi­ljež­je stra­da­lim pi­lo­ti­ma osta­ne u Kum­bo­ru. Pr­vi ko­ra­ci u oču­va­nju spo­me­ni­ka su već pred­u­ze­ti pa je re­zer­va­ci­ja ovog obi­ljež­ja već oba­vlje­na i on je uklju­čen u odo­bre­ne pla­no­ve. Kom­pa­ni­ja će ta­ko­đe an­ga­žo­va­ti isto­ri­ča­re, ka­ko bi se po­pi­sa­li svi de­ta­lji, do­ku­men­to­va­li i sa­ču­va­li od za­bo­ra­va svi isto­rij­ski aspek­ti i ta­ko pred­sta­vlja­li sa­stav­ni dio ovog me­mo­ri­jal­nog obi­ljež­ja“ – na­ve­de­no je ta­da u sa­op­šte­nju za jav­nost iz kom­pa­ni­je Azmont.

NATO AVET U BOKI

Ovih dana u posjetu Boki došao je jedan od novih NATO nosača aviona italijanski ratni brod ” Cavour “. Kao avet na pustoj površini vode leži sjenka jedne imperijalističke vojne mašinerije koja je zahuktano poslije krvavih bojišta Bliskog istoka i Jugoslavije krenula na istok…prema Rusiji.

Kažu da je dolazak ovog nosača aviona svojevrsna poruka Rusiji. NATO ubice iz Boke poručuju nešto Rusiji.

Da nije tužno bilo bi siješno. Gore malo poviše ove NATO  aveti na Savini nalazi se prva crkva u svijetu podignuta jednom ruskom admiralu,  svetom Fjodoru Ušakovu. Čovjeku koji je svojim životom posvjedočio Gospoda a uz sve to bio vojnik, pomorac admiral…i da ne bude zabune Rus. I da ne zaboravimo da je sveti Fjodor u četrdeset pet pomorskih bitaka koje je vodio za rusku imperiju kao komandant Crnomorske flote uvijek izašao kao pobjednik. Stigao je kažu da oslobodi Bari od Francuza, Italijani su ga dočekali kao oslobodioca. Vodio je borbe i oko Ankone podržavajući akcije Suvorova u Italiji protiv okupatora Francuza ali…danas je tu Italijanski  NATO ” Cavour ” da poruči nešto Rusiji.

Pitam se jeli onoj Rusiji koja je oslobodila Boku od Austrijanca 1805 ili onoj koja je oslobodila od istih tih Italijana i Njemaca 1945.

I opet groteskno do suza smiješno, crnogorci dočekuju Italijane koji su baš ovu istu Boku 1941. proglasili dijelom Italije, strijeljali i palili stanovništvo Boke a onaj ponosno lijepi jedrenjak Jadran školski brod CG mornarice, otjerali u Veneciju gdje je dočekao kraj rata kao most u jednom od venecijanskih kanala, potpuno devastiran i uništen jedva se držeći na vodi.

Obezglavljeni urlatori NATO alijanse u Crnoj Gori govore kako je to brod skoro pa bolnica, za humanitarni rad sa sve operacionim salama a one Harijere po njemu najradije bi prestavili kao turističke avione za razgledanje Boke ali su malo ružni….no dobro štitiće ih kažu od Rusa.

Šta to zaista NATO nosač aviona poručuje Rusiji?! Crnogorci više nijesu vaši saveznici ili držite dalje ruke od Boke?

Nesretnici iz NATO kao i njihovi politički satrapi u CG ne znaju da ljubav koja se kupuje na silu niti je vječna niti jaka…trajaće taman toliko koliko je potrebno ruskim brodovima da uplove u Boku kao novi oslobodioci od sadašnjih fašista u liku NATO.

Vjerovatno su zaboravili sadašnji turbo crnogorci da je trideset generala i admirala ruske vojske bilo iz Crne Gore a većina baš iz Boke iz koje sada oni kao nešto pručuju Rusiji.

Nebih volio da budem na mjesto onih koji poručuju nešto Rusiji preko ove gvožđurije u zalivu, kada znam da je zaštitnik ruske mornarice i nukelarnih strateških snaga upravo nepobjedivi sveti Fjodor Ušakov.

Što reče jedan čiča davno, dolazili su ovdje jaki i opaki, ali su uvjek na kraju odlazili krvavih gaća…njihovi đedovi nedavno, oni već sjutra u nekom novom ratnom sukobu…

ZOV NEBA

Poslije punih osam godina, neki strani turisti su imali priliku da promotivno lete  hidro zmajem. Lijepo vrijeme, kao stvoreno za letenje istjeralo me na nebesku crtu. Nisam mogao a da lijepe letačke trenutke ne podijelim sa radoznalim turistima i ljubiteljima nebeskog plavetnila. Na njihovo i moje zadovoljstvo…nebo nas je prihvatlo kako se samo poželjeti može.

Interesntna  činjenica da žena koja je letjela sa mnom  reče da je danas njen imendan, zove se Vjera…reče da je danas u Rusiji praznik Vjere, Nade i Ljubavi. Lijepa simbolika…djevojka prije nje koja je letjela zove se Nadežda (Nada)…a Ljubav, ona je negdje u vazduhu…

Ruski patrijarh dobio borbeni avion

Ruski patrijarh Kiril dobio je vrlo neobičan poklon za jednog verskog poglavara. Fabrika civilnih i vojnih aviona na krajnjem istoku zemlje, koju je patrijarh posetio ove nedelje, poklonila mu je borbeni avion “suhoj SU-35”.

Šta će patrijarh da radi sa ratnim avionom

Ruska pravoslavna crkva je saopštila da je patrijarh zaposlenima u fabrici podelio ikone koje je lično blagoslovio, a oni su njemu za uzvrat dali aivion. Povod za ovako neobičan poklon izgleda da je bilo obraćanje patrijarha, koji je radnicima ukazao na važnost odbrane i zaštite Rusije.

“Rusija ne može biti vazal. Zato što Rusija nije samo država, već cela civilizacija, hiljadugodišnja priča, kulturni ‘melting pot’ ogromne moći. Da bismo mogli da živimo nezavisno moramo, ako je potrebno, da odbranimo našu otadžbinu”, rekao je patrijarh.

izvor http://www.vesti-online.com/

Nad Krasnodonom u Novorusiji oboren ukrajinski lovac MiG-29

Na novom-starom Istočnom forntu borci Luganske Narodne vojske koja pripada samoproglašenoj Novorusiji oborili su juče 17.08  ukrajinski lovac MiG-29 tip 9-13 sa brojem 53 bijeli. Avion je angažovan od strane profašističke vlasti u Kijevu protiv snaga Novorusije. Ovo je drugi MiG-29 oboren u ratnim dejstvima od početka oružanih sukoba Ukrajine i Novorusije.

Avion je pogođen iznad Krasnodona u Luganskoj oblasti.

Pored ove 29-ke snage Novorusije oborile su više desetina letilica ukrajinske avijacije, među kojima transportne avione poput An-26, Il-76,  jurišnike Su-25, helikoptere Mi-8, Mi-17 i leteće tvrđave Mi-24.

Oborena 29-ka pripadala je 114. taktičkoj brigadi RV Ukrajine odakle je bila i prethodna oborena 29-ka “o2 plavi”, angažovana u tzv. operaciji “ATO” ukrajnske vojske. Avion je prošao generalni remont u Livovu  polovinom 2012. kada mu je postavljena i digitalna kamuflaža.

Ostaci ukrajinskog lovca MiG-29 bijeli 53.

Pilotsko sjedište za katapultiranje K-36DM koje je spasilo glavu pilotu ukrajinske 29-ke.

Video oborene 29-ke “53 bijeli”. Postavljač videa na you tube je pogrešno naveo da se radi o Su-25.

Mnogi ljubitelji avijacije bi rekli šteta dobre mašine…ali letjela je u pogrešnim rukama i na pogrešnoj strani.

Ukrajinski lovac, oborio malezijski putnički avion iznad istočne Ukrajine

Danas u poopodnevnim časovima na nebu istočne Ukrajine odigrala se prava drama. Malezijski putnički Boing 777 koji je letio na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur oboren je najvjerovatnije od strane ukrajinskog lovca Su-27. Ukrajinski lovac koji se nalazio u vazdušnoj zasjedi očekujući  ruski predsjednički avion  ispalio je raketu vazduh-vazduh misleći da obara ruski predsjednički avion koji po silueti i bojama sa veće daljine izgleda skoro indetično.

Kako prenosi Raša Tudej,iz ruskih vazduhoplovnih izvora : Prema izvoru iz ruske avijacije avion ruskog predsednika Vladimira Putina i oboreni malezijski boing 777 “sjekli” su se u istoj tački na nebu.

Prema ovom izvoru pretpostavlja se da je cilj ukrajinske rakete mogao da bude zapravo avion predsjednika Rusije .

“Avion Vladimira Putina i malezijski boing 777 sjekli su se u istoj tački, na istoj visini. To se dogodilo blizu Varšave na visini od 10.100 metara. Malezijski avion je tu proleteo u 15.44 a Putinov avion u 16.21”, rekao je ovaj izvor.

Prema njegovim rečima konture oba aviona su veoma slične a boje na avionu, kada se gledaju iz velike daljine, deluju skoro indentično.

Ako se vijest potvrdi kao tačna, ovaj incident sa tragičnim krajem mogao bi da dodatno zakomplikuje već dobro zamršenu situaciju u Ukrajini.